Hotels with reviews on HolidayCheck

       

 

 • 0.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СИНЕВА,

От 25-ти май 2018 г. влезе в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента. Можете да се запознаете с въведената и валидна за ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СИНЕВА „Политика за поверителност“

Политика за поверителностна „Сърните“ АД, ЕИК: 102208595, гр. Свети Влас, хотел „Синева Парк“

В хотел „Синева Парк“ и прилежащите към него обекти, се обработват лични данни на физически и/или юридически лица, с цел предоставяне на туристическа услуга,  както и по силата на законови задължения.

Администратор на личните данни (“Администраторът”) е търговско дружество „СЪРНИТЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, община Несебър, хотел „Синева Парк“, вписано в Търговския регистър на АВ при МП с ЕИК: 102208595, представлявано от Милена Личева – изпълнителен член на Съвета на директорите.

Юридическият представител на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Видовете лични данни, които обработваме:

I. Ние обработваме на договорно и/или законово основание следните категории данни:

Лично и фамилно име, ЕГН на лицата – български граждани, паспортни данни на лицата – български граждани и чужденци, гражданство на лицата, данни за фактуриране на платените услуги, банкови сметки.

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно предоставяне на незадължителни данни - имейл адрес/пощенски адрес/местожителство, телефон за връзка. 

III. Данни от видеонаблюдение, осъществявано на територията на КОМПЛЕКС „СИНЕВА“, състоящ се от Ресторант, бар – басейн, лоби бар, нощен бар и хотел .

●    Видеозаписи от камери, осъществяващи видеонаблюдение на територията на Комплекса, сървърни помещения и складови бази.

Цели на обработката на личните данни

1. Данните се обработват за целите на:

●    Осигуряване и предоставяне на туристическата услуга, изпълняване на договорни задължения с туроператори и доставчици, изпълнение на законови задължения, задължения за заплащане на публични задължения, за обработка на статистическа информация. 
●   Спазване на разпоредбите на действащото законодателство,  съдебните решения, законните разпореждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните  данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд. ;

2. Данните от видеонаблюдение на територията на КОМПЛЕКС СИНЕВА се обработват за целите на:

●   Проследяване на инциденти и нарушения;
●   Предотвратяване и докладване на престъпления на територията на хотелския комплекс.

 Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност:  

1. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

2. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено.

3. Данни от видеонаблюдение на територията на КОМПЛЕКС СИНЕВА - видеозаписите се съхраняват до 14 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, само в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Лични данни, предоставени на други получатели

За да можем да предложим по-конкурентна туристическа услуга,  както и за изпълняването на законовите задължения, които поема „СЪРНИТЕ“ АД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи,  партньори, упълномощени лица  и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. 

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

● Отпадане на необходимостта от обработка;
●  Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●  Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно  местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните  данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679: На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и е разположен ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СИНЕВА, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване, изпратено на посочения адрес. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Go to top